RYUSHIN SHOUCHI RYU SEMINAR 2005RYUSHIN SHOUCHI RYU SEMINAR 2005
OTANI SENSEI ENBUKAI DEC 2004OTANI SENSEI ENBUKAI DEC 2004
SAKURA MATSURI BOTANICAL GARDENS JUN 2003SAKURA MATSURI BOTANICAL GARDENS JUN 2003
IN HONOR OF TANEMURA SHOTOIN HONOR OF TANEMURA SHOTO
SAKURA MATSURI 2001SAKURA MATSURI 2001
SHINKENDO SEMINAR W/OBATA SENSEI MAY 1999SHINKENDO SEMINAR W/OBATA SENSEI MAY 1999
OFFICIAL KARATE MAGAZINE MAY 1986OFFICIAL KARATE MAGAZINE MAY 1986
BLACK BELT MAGAZINE MAR 1983BLACK BELT MAGAZINE MAR 1983
BLACK BELT MAGAZINE DEC 1982BLACK BELT MAGAZINE DEC 1982
DAILY NEWS JUL 1977DAILY NEWS JUL 1977
THE WESTSIDER 1976THE WESTSIDER 1976
THE NEW YORK TIMES JUN 1976THE NEW YORK TIMES JUN 1976
1 2 3 4 5 6